WGGiIS WGGiIS

Nowy kierunek na studiach II stopnia

Zmiany Klimatu

Przeciwdziałanie i Adaptacja

 

Strona główna

Studia magisterskie na kierunku „Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja” wprowadzają w kluczowe dla przyszłości świata zagadnienia naukowe, techniczne i organizacyjne.

Kierunek należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki i powstał w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących diagnozować przekształcenia zachodzące w środowisku naturalnym oraz życiu społeczno-gospodarczym na skutek zmian klimatu, jak również potrafiących minimalizować wpływ tych zmian na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo.

Nowoczesny program kształcenia obejmuje wiedzę o systemie klimatycznym Ziemi, zachodzących w nim zmianach i ich przyczynach. Pozwala przygotować absolwenta do realizacji zadań proklimatycznych (mitygacyjnych, adaptacyjnych) na poziomie pojedynczych gmin, powiatów, województw czy kraju.

Absolwenci kierunku nabywają kompetencje w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji obszarów miejskich i wiejskich do zmian klimatu i ochrony społeczeństwa przed ich skutkami. Uczą się wdrażać w społeczeństwie i gospodarce ideę „zero waste” oraz realizować zadania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej z wykorzystaniem między innymi narzędzi opartych na dekarbonizacji gospodarki, zmniejszeniu jej energochłonności i emisyjności.

Istotnym elementem kształcenia na kierunku ZKPiA jest nauka planowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury oraz NBS (Nature-based Solutions), stanowiących istotne narzędzie zintegrowanej gospodarki wodami deszczowymi, a także sztuka podejmowania innych, nieszablonowych wyzwań wynikających ze zmian klimatu.